Polityka prywatności

pufrm_sympozjum_banner_web_notxt10072023
47. Ogólnopolskie Sympozjum
i Warsztaty Alergologiczne
prof. Krzysztofa Buczyłki
prof. Krzysztofa Buczyłki
46. Ogólnopolskie Sympozjum
i Warsztaty Alergologiczne
46. Ogólnopolskie Sympozjum
i Warsztaty Alergologiczne
prof. Krzysztofa Buczyłki

Polityka prywatności

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony www Polsko-Ukraińskiej Fundacji Rozwoju Medycyny funkcjonującej pod adresem url: www.pufrm.eu, zwanej dalej PUFRM lub strona www.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników PUFRM w rozumieniu RODO jest: Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000506048, REGON: 061673533, NIP: 712-328-69-25.

3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem adresu email: kontakt@pufrm.eu lub office@pufrm.eu

§2 Dane osobowe i ich przetwarzanie

1. Użytkownik PUFRM może zostać poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres, nazwę płatnika oraz NIP podczas procesu rejestracji na organizowane konferencje, wydarzenia stacjonarne, wydarzenia online.

Podanie wskazanych wyżej danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwi rejestrację na wybrane wydarzenie, a także dokonanie opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu. Ponadto Użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania się na wybrane wydarzenie opublikowane na www.pufrm.eu są każdorazowo oznaczone jako obowiązkowe i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne jednakże konieczne do rejestracji na wydarzenie i dokonania płatności za udział w nim.

2. W przypadku dokonania rejestracji zebrane w ten sposób dane osobowe służą do wygenerowania dowodu zakupu i zarezerwowania miejsca na wybranym wydarzeniu.

3. Ponadto, korzystanie ze strony www przez Użytkownika, związane jest z przechowywaniem przez Administratora zapytań http kierowanych do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są przez adres URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie,
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, w sytuacji, gdy jest to możliwe,
 • Nazwy Użytkownika, podawanej w procesie autoryzacji,
 • Czasu Nadejścia zapytania,
 • Pierwszego wiersza zapytania http,
 • Kodu odpowiedzi http,
 • Liczby wysłanych przez serwer danych,
 • Adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku, gdy nastąpiło przekierowanie,
 • Informacji o przeglądarce Użytkownika.
 • Wskazane wyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi stronę www.

4. PUFRM nie pozyskuje żadnych danych użytkowników w sposób automatyczny, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pozyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do zarządzania stroną www, stwierdzenia ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach strony www oraz celach statystycznych.

§3 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

a) świadczenia usług – Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny przetwarza dane osobowe, w celu rejestracji Uczestników na organizowane wydarzenia za pośrednictwem strony www.pufrm.eu, a także poprawy funkcjonalności strony www. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda użytkownika.

b) marketingu produktów i usług własnych –  Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia marketingu, a także pomiaru i ulepszania treści oraz usług, w tym dopasowywania treści do zainteresowań Użytkowników. Podstawę prawną takiego działania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO tj. zgoda użytkownika, a także realizacja prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest polepszanie swoich usług, zapewnienie ich jak najlepszej jakości.

c) świadczenia usługi newsletter – Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny świadczy usługę newsletteru podmiotom, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – zgoda użytkownika na otrzymywanie wiadomości.

d) wykonania umowy świadczenia usług – Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny przetwarza dane osobowe w celu realizacji zawartej umowy. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy.

e) wypełnienia obowiązków prawnych – Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny przetwarza dane, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim dla celów podatkowych i rachunkowych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja obowiązków prawnych podmiotu.

f) zapewnienia bezpieczeństwa usług – Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny przetwarza dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji, przeciwdziałaniu oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu. Podstawą prawną tych działań jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu tj. zapewnienie prawidłowego działania portalu.

g) obsługi kontaktu z działem obsługi (również w wypadku, gdy nie są one związane z realizacją umowy) – Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny przetwarza dane osobowe, w celu udzielania  odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania. Podstawę prawną takiego działania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie uzasadnionym interesem jest pomoc użytkownikom oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.   

h) dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – w celu obrony przez ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Polsko-Ukraińskiej Fundacji Rozwoju Medycyny, jaką jest ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń.

§4 Przekazywanie danych osobowych

Administrator może przekazywać dane użytkowników strony www podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, na podstawie umów zawartych z Administratorem, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji tych celów. Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny przekazuje dane wyłącznie podmiotom znajdujących się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podlegającym przepisom unijnym o ochronie danych osobowych lub takim, które wiążą odpowiednie przepisy i standardy bezpieczeństwa.

Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny z siedzibą w Lublinie nie przekazuje danych użytkowników do krajów trzecich.

§5 Czas przechowywania

1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Dane osobowe podawane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umowy i rozpatrywania reklamacji, a także do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. W sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w tych przepisach w celu realizacji wymogów prawnych w nich zawartych.

§6 Uprawnienia Użytkownika względem własnych danych osobowych

1. Każdy Użytkownik www.pufrm.eu ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi www.pufrm.eu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W oparciu o dane osobowe Użytkowników www.pufrm.eu, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

4. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

 • Drogą elektroniczną na adres: kontakt@pufrm.eu
 • Na adres: Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin
 • Osobiście w siedzibie Administratora.

5. Administrator udziela odpowiedzi na żądania Użytkownika bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

§7 Pliki cookies

1. www.pufrm.eu używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Zbierania ogólnych i anonimowych informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

Pliki cookies identyfikują Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność portalu, ułatwić użytkownikowi korzystanie z niego, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Polsko-Ukraińskiej Fundacji Rozwoju Medycyny w celu optymalizacji działań.

Użytkownik w każdym czasie może samodzielnie określić oraz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na swoim urządzeniu – poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych. Może on określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez nie do urządzenia użytkownika. Ma on także możliwość usunięcia plików cookies w każdej chwili. Ograniczenie stosowania plików cookies może mieć wpływ na funkcjonalność portalu, w tym także sprawić, że niektóre opcje nie będą dostępne.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

§8 Prawo do zmiany polityki

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Watch Dragon ball super